Delmål & resultat


Tillsammans ska vi ta fram en modell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda för att få bort undernäringen hos de äldre som bor hemma. År 2024 ska vi ha en färdig modell som vi önskar att Sveriges kommuner och regioner ska kunna ta del av och använda, år 2025 ska regeringen ha antagit en nationell nollvision och 2030 hoppas vi ha nått visionen.


Snabba innovationer i partnerskapet – mot visionen

Vi genomförde tre systemiska möten, Innovationsgillen, under förstudien 2019 för att samlas ekosystemet kring undernäringens problematik. Utifrån personliga berättelser om utmaningar och möjligheter från äldre, hemtjänst, kostenhet, livsmedelsföretag och forskning, reflekterade deltagarna hur alternativa arbetssätt skulle kunna lösa problemet med undernäring. Från reflektionerna identifierades insatsområden, våra delmål, som ska bidra till att lösa problemen. Dessa ska under projektet omsättas i piloter i partnerskapet för att, ett efter ett, koppla samman stuprören och få bort undernäringen.

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring


I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

Fredrik Koffner, medgrundare, Cuviva

Färdplan 2019-2021

I vår första etapp av Nollvisionens arbete, fokuserar vi på att bygga upp innovationsmiljön i vårt partnerskap, men även på att börja testa och vara innovativa.

Inom ramen för våra delmål testar vi olika lösningar som uppkommit i förstudien. Vilka hittar ni mer info om via menyn, under respektive delmål.

Vi bygger även upp samverkansformer för att nå våra högt uppsatta delmål, med de målgrupper vi har definierat för projektet. Inför nästa etapp ska dessa vara klara, så att alla relevanta aktörer på ett effektivt och inkluderande sätt kan samlas i olika former och tillsammans närma oss visionen.