Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande


Det saknas en generell kunskap i samhället om hur man bör äta med ökad ålder för att bibehålla en hög livskvalitet genom livet. Här bidrar ålderismen i Sverige negativt.


Varför är detta delmål viktigt?

När man blir äldre behöver man ofta ändra hur och vad man äter. Forskning visar t.ex. att aptiten ofta minskar i takt med åldern, samtidigt som näringsbehovet är detsamma eller högre. Därför kan äldre till exempel behöva äta oftare och mindre portioner för att hålla vikten, eller behöva mer krydda i maten för att smaksinnet blivit nedsatt.

Mat och måltider är idag inte en fullt integrerad och prioriterad del av vård och omsorg, och kunskapen kring undernäring och matens betydelse är låg hos viktiga nyckelroller runt äldre individer.

Vi ser många goda initiativ för att minska undernäring, men många av dessa sker idag i stuprör och i projektform, vilket gör dem kortlivade.


Genomförda & planerade pilotprojekt

Kartläggning av kunskapsnivå och -behov i kommunal verksamhet kring mat- & måltider

Omsorgspersonalen är väldigt viktig för att stötta och hjälpa den äldre till att hitta nya och bra måltidsrutiner när man åldras. Men då måste personalen ha kunskap och tid till att göra detta. I denna innovationspilot undersöker vi kunskapsläget och behovet av utbildningar i mat och måltid bland olika personalkategorier inom den kommunala verksamheten. Detta kommer sedan ligga till grund för nya utbildningsinsatser till berörd personal.

Piloten leds av Högskolan Kristianstad, och undersöker kunskapsläget hos personalen i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Dessutom deltar Livsmedelsakademin, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i projektteamet.

Projektledare: Maria Biörklund Helgesson, Högskolan Kristianstad, maria.biorklund_helgesson@hkr.se


Utvärdering av myndighetsstöd

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen arbetar för att stötta kommuner med riktlinjer och kunskapsstöd runt mat, måltid, nutrition och undernäring. Men hur används och implementeras detta myndighetsstöd ute i Sveriges kommuner?

I denna förstudie kommer vi att kartlägga informationsflödet från myndigheter till kommuner och de som arbetar närmast den äldre. Målet är att förbättra myndighetsstödet så att kunskapen och kompetens i dessa frågor kan förbättras ytterligare i Sveriges kommuner.

Här deltar Socialstyrelsen och Livsmedelsverket, samt Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningLivsmedelsakademin leder arbetet med detta projekt.

Projektledare: Per Simonsson, Livsmedelsakademin Per.Simonsson@livsmedelsakademin.se