Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring


Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Varje år dör omkring tusen personer av undernäring. Det finns också studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med 3-4 st.


Varför är detta delmål viktigt?

Vilka faktiska ekonomiska konsekvenser undernäring får på samhällsnivå saknas emellertid, eftersom problemet är spritt över olika börsar och aktörer. Det saknas även uppdaterad statistik på problemets omfattning, både hur många som är i risk samt hur stora kostnaderna och andra konsekvenser i samhället till följd av undernäring ser ut idag.

Vår hypotes är att det skulle löna sig att införa mer förebyggande åtgärder mot undernäring i hela samhället, men framförallt i kommun och region, för att minska vårdbehovet, skjuta upp flytt till särskilt boende några år och för att framförallt öka folkhälsan och livskvalitén hos våra äldre i stort.


Genomförda & planerade pilotprojekt

Förstudie om kostnadsschabloner för förebyggande insatser

Mer info kommer snart.

Projektledare: Per Simonsson, projektkoordinator, Livsmedelsakademin, per.Simonsson@livsmedelsakademin.se