Beräkna och förankra vinsterna med förebyggande arbete


Förebyggande insatser är gynnsamt för att identifiera undernäring i tid, men också ur ett ekonomiskt perspektiv.


Hypotes

Det lönar sig ekonomiskt att investera i förebyggande arbete, genom att vårdbehovet minskar och man kan skjuta upp flytten flytten till särskilt boende.

Problem

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Det finns studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med 3-4 stycken om patienten är undernärd. Många kommuner arbetar aktivt med att få bort undernäring, men insatserna blir ofta bara kortlivade projekt, trots goda resultat. En orsak är bristande förankring i kommunen vilket gör det svårt att få gehör för fortsatt arbete.


Vad vi gjort

Vi har börjat samla in fakta och underlag på vad undernäring faktiskt kostar.  I Kävlinge kommun testade vi att dela ut måltider för ett helt dygn till äldre för att kunna räkna på och jämföra kostnaderna för vård av undernärda äldre jämfört med kostnaderna för förebyggande insatser. Matkassarna följde Livsmedelsverkets rekommendationer och delades ut till ett tjugotal äldre i Kävlinge.

Kävlinge genomförde också en enkätundersökning där äldre fick svara på frågor kopplade till hälsa och livskvalitet. Parallellt gjordes även en litteraturstudie för att få fram kunskap från tidigare projekt i Europa, om hur måltidsinsatser bidrar till ökad hälsa och livskvalitet.

Lärdomar

I Kävlinge kommun kan vi se att de som fick en behovsanpassad matkasse inte behövde mer hemtjänst än tidigare, men vi testade i för liten skala och för kort tid för att kunna se några tydliga resultat.


2024

Vi fortsätter det arbete som påbörjats, det vill säga tar fram kostnadsberäkningar för prevention respektive vård av undernärd. Vi arbetar dessutom vidare med att:

  • Driva opinion så att statistik och samhällskostnader förknippade med undernäring i Sverige tas fram.
  • Initiera forskningsprojekt för att undersöka hur utbredd undernäringen är i Sverige och vad dess konsekvenser kostar samhället.
  • Utveckla kostnadskalkyler för att påvisa vinsterna med preventiva insatser, i första hand i en kommunal kontext.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Pernilla Fagerlin