Beräkna och förankra vinsterna med förebyggande arbete


Förebyggande insatser är gynnsamt för att identifiera undernäring i tid, men också ur ett ekonomiskt perspektiv .


Hypotes

Det lönar sig ekonomiskt att investera i förebyggande arbete för att kunna minska vårdbehovet och skjuta upp flytten till särskilt boende.

Problem

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Det finns studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med 3-4 stycken om patienten är undernärd. Många kommuner arbetar aktivt med att få bort undernäring, men insatserna blir ofta bara kortlivade projekt, trots goda resultat. En orsak är bristande förankring i kommunen vilket gör det svårt att få gehör för fortsatt arbete.


Vad vi gjort

Vi har börjat samla in fakta och underlag på vad undernäring faktiskt kostar (se matkassarna/länk).  I Kävlinge kommun testade man att dela ut måltider för ett helt dygn till äldre, för att kunna räkna på och jämföra kostnaderna för vård av undernärda äldre jämfört med kostnaderna för förebyggande insatser. Matkassarna följer Livsmedelsverkets rekommendationer och delas ut till ett tjugotal äldre i Kävlinge.

Kävlinge genomförde en enkätundersökning där äldre fick svara på frågor kopplade till hälsa och livskvalitet. Parallellt gjordes även en litteraturstudie för att få fram kunskap från tidigare projekt i Europa, om hur måltidsinsatser bidrar till ökad hälsa och livskvalitet.

Lärdomar

I Kävlinge kommun kan vi se att de som fått en behovsanpassad matkasse inte har behövt mer hemtjänst än tidigare, men vi har testat i för liten skala och för kort tid för att kunna se några tydliga resultat.

Enskede-Årstad-Vantörs lärdomar av genomförda pilotprojekt är vikten av god kommunikation, närvarande ledarskap, förmåga att engagera medarbetare samt att insatserna ska vara behovsstyrda.


Nästa steg

Resultatet kommer jämföras med litteraturstudier för att få fram möjliga sätt att beräkna om kommunens kostnader för den individuella måltidsservicen leder till att de äldre får ökad hälsa och livskvalitet och som minskar framtida samhällskostnader för insatser.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Per Simonsson