Beräkna och förankra vinsterna med förebyggande arbete


Förebyggande insatser är gynnsamt både ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att identifiera undernäring i tid.


Hypotes

Det lönar sig ekonomiskt att investera i förebyggande arbete för att kunna minska vårdbehovet och skjuta upp flytten till särskilt boende.

Problem

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Det finns studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med 3-4 stycken om patienten är undernärd. Många kommuner arbetar aktivt med att få bort undernäring, men insatserna blir ofta bara kortlivade projekt, trots goda resultat. En orsak är bristande förankring i kommunen vilket gör det svårt att få gehör för fortsatt arbete.


Vad har vi gjort

Vi har börjat samla in fakta och underlag på vad undernäring faktiskt kostar, och vi har genomfört tester med behovsanpassade matkassar för att se om detta kan minska vårdbehovet (se matkassarna/länk).  

För att förankra nollvisionen internt i Kävlinge har politikerna bland annat fått göra studiebesök och följa arbetet på nära håll. Här finns en politisk samsyn kring nollvisionen, vilket ger goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

För att förankra nollvisionen i Stockholms stad har nätverksträffar med dietister i regionen startats. Samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning pågår. Internt förankras projektet kontinuerligt enligt den lokala kommunikationsplanen.

Lärdomar

I Kävlinge kommun kan vi se att de som fått en behovsanpassad matkasse inte har behövt mer hemtjänst än tidigare, men vi har testat i för liten skala och för kort tid för att kunna se några tydliga resultat.

Enskede-Årstad-Vantörs lärdomar av genomförda pilotprojekt är vikten av god kommunikation, närvarande ledarskap, förmåga att engagera medarbetare samt att insatserna ska vara behovsstyrda.


Nästa steg

Under februari-mars 2022 ska Kävlinge kommun subventionera färdiglagad mat till 70 äldre personer i eget boende. De kommer själva kunna sätta ihop sin meny av måltider och mellanmål. Syftet är att se om investerade kronor betalar sig i form av bättre hälsa, välmående, minskade vårdkostnader och biståndsbehov. Kommunen hoppas att de som får subventionerade måltider ska få mer energi, bli rörligare, få ökad koncentrationsförmåga och kunna bo hemma lite längre istället för att behöva få en vårdplats på ett boende. 

En dygnskasse på ett särskilt boende kostar 3 270 kr per månad, exkl frukost. Samma erbjudande ska nu ges till äldre som bor i eget boende. Den äldre betalar 109 kr per dygn (frukost, kaffe och måltidsdryck ingår inte), kommunen betalar 144 kr. 

Ambitionen är att de subventionerade matkassarna ska bli en permanent lösning under 2022. 

Nästa steg för Enskede-Årstad-Vantör är att sammanfatta lärdomar och konkretisera ner dem i en handlingsplan som ska förankras internt. Under etapp två kommer en ny projektorganisation med medlemmar för verksamheten och en styrgrupp finnas för att säkerställa att projektet fortlöper utifrån verksamhetens behov.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Per Simonsson