Beräkna och förankra vinsterna med förebyggande arbete


Förebyggande insatser är gynnsamt både ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att identifiera undernäring i tid.


Hypotes

Det lönar sig ekonomiskt att investera i förebyggande arbete för att kunna minska vårdbehovet och skjuta upp flytten till särskilt boende.

Problem

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Det finns studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med 3-4 stycken om patienten är undernärd. Många kommuner arbetar aktivt med att få bort undernäring, men insatserna blir ofta bara kortlivade projekt, trots goda resultat. En orsak är bristande förankring i kommunen vilket gör det svårt att få gehör för fortsatt arbete.


Vad har vi gjort

Vi har börjat samla in fakta och underlag på vad undernäring faktiskt kostar, och vi har genomfört tester med behovsanpassade matkassar för att se om detta kan minska vårdbehovet (se matkassarna/länk).  

För att förankra nollvisionen internt i Kävlinge har politikerna bland annat fått göra studiebesök och följa arbetet på nära håll. Här finns en politisk samsyn kring nollvisionen, vilket ger goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

För att förankra nollvisionen i Stockholms stad har nätverksträffar med dietister i regionen startats. Samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning pågår. Internt förankras projektet kontinuerligt enligt den lokala kommunikationsplanen.

Lärdomar

I Kävlinge kommun kan vi se att de som fått en behovsanpassad matkasse inte har behövt mer hemtjänst än tidigare, men vi har testat i för liten skala och för kort tid för att kunna se några tydliga resultat.

Enskede-Årstad-Vantörs lärdomar av genomförda pilotprojekt är vikten av god kommunikation, närvarande ledarskap, förmåga att engagera medarbetare samt att insatserna ska vara behovsstyrda.


Nästa steg

I Kävlinge kommun testar man nu att dela ut måltider för ett helt dygn till äldre, för att kunna räkna på och jämföra kostnaderna för vård av undernärda äldre jämfört med kostnaderna för förebyggande insatser. Matkassarna följer Livsmedelsverkets rekommendationer och delas ut till ett tjugotal äldre i Kävlinge.

Kommunen har gjort en enkät där äldre fått svara på frågor kopplade till hälsa och livskvalitet. Parallellt görs även en litteraturstudie för att få fram kunskap från tidigare projekt i Europa, om hur måltidsinsatser bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. I månadsskiftet juni-juli, när pilotprojektet är avslutat, svarar de äldre på samma enkät en gång till. Underlaget kommer användas för att undersöka om de äldres hälsa och livskvalitet ändrats under projektperioden. Resultatet kommer sedan jämföras med litteraturstudien för att få fram möjliga sätt att beräkna om kommunens kostnader för den individuella måltidsservicen leder till att de äldre får ökad hälsa och livskvalitet och som minskar framtida samhällskostnader för insatser. I slutet av augusti 2022 kommer en rapport med inledande resultat.

Ambitionen är att de subventionerade matkassarna ska bli en permanent lösning under 2022. 


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Per Simonsson