Starkt partnerskap


Vi har formerat ett starkt och handlingskraftigt partnerskap med livsmedelsföretag, teknikföretag, handel, kommuner, akademi, myndigheter och ideell sektor. Tillsammans utarbetar vi strategier och lösningar för att förebygga undernäringen, med individen i centrum.


Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation. Vi strävar efter att vara den viktigaste aktören för samarbete mellan akademin, den privata och offentliga sektorn när det gäller komplexa frågor kopplat till livsmedel. Vi leder arbetet i Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Näringsliv

Nollvisionen är väl förankrat hos företag som på olika sätt arbetar för att förebygga undernäring hos äldre. I kärnteamet finns Cuviva, som utvecklar tekniska plattformar för att mäta den äldres hälsotillstånd och Findus som säljer och utvecklar produkter och måltider anpassade för den äldres behov.

Myndigheter

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tar fram kunskapsunderlag, utvecklar policyer och riktlinjer kring måltider och den äldres välbefinnande som kommuner och regioner ska följa. De bidrar till att Nollvisionen får nationell spridning.

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar Nollvisionen mellan 2019 och 2024.

Kommuner

Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm är våra innovationsmiljöer där vi utvecklar och testar lösningar för att förebygga undernäring.

Akademi

RISE är ett statligt ägt forskningsinstitut som bidrar till en innovativ utveckling av samhället. I Nollvisionen fungerar RISE som expertstöd och forskningspartner.

Jämställdhet

Jämställd Utveckling Skåne säkerställer att kvinnor och män på ett jämställt sätt kan ta del av och ha inflytande över arbetet i Nollvisionen och få lika nytta av resultatet.

Referensgrupper

Referensgrupperna för kommuner och företag är först ut. Målet är att minst fyra referensgrupper ska vara aktiva och leva vidare efter 2024.

Kommuner

Kommunerna bidrar med input och kunskap till vårt arbete, kommer med nya idéer och lösningar på hur vi kan arbeta preventivt mot undernäring hos äldre. De kommer också kunna testa våra verktyg och vårt sätt att arbeta mot en nollvision, utifrån sina egna önskemål och förutsättningar.

Företag

Företagen bidrar med input och kunskap till vårt arbete och kommer med nya idéer och lösningar på hur vi kan arbeta preventivt mot undernäring hos äldre utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. En viktig fråga som gruppen arbetar med är hur vi kan kommunicera med äldre som individer.

Civilsamhället

Under hösten 2023 har vi startat arbetet med att bilda en referensgrupp för civilsamhället, med ett brett inkluderings- och jämställdhetsperspektiv. Fokus är ökad möjlighet till dialog, med individen i centrum. Ambitionen är att referensgruppen ska starta våren 2024


Några röster från partnerskapet

Ewa Hansson, Special Foods Sales Manager, Findus

”Vi har arbetat i över 40 år med att erbjuda och inspirera våra kunder till att skapa goda och näringsrika måltider för de äldre. För oss är det viktigt att vara med i utvecklingen för att skapa hållbara lösningar, som på sikt ger bättre förutsättningar för de äldre att må bra. Med all den breda kompetensen som finns inom partnerskapet i Nollvisionen känns det som det äntligen finns möjlighet att på riktigt göra skillnad och minska undernäringen hos den äldre målgruppen. Den förändringen vill vi på Findus med vår kompetens, utbud av produkter och inspiration till bra mat vara med och leda.”

Anna Schjølberg, Projektledare, Jämställd Utveckling Skåne

”Ojämställdhet är ett stort samhällsproblem idag, inte minst på hälsoområdet. I Nollvisionen har vi en hypotes kring att jämställdhets-problematik kan vara en bidragande faktor till undernäring hos äldre. Vi i Jämställd Utveckling Skåne fungerar som ett normkritiskt bollplank för alla aktiviteter och arbetar med att lyfta jämställdhetsperspektiv i så många delar av processen som möjligt. Vi är väldigt stolta över att vara del i ett så otroligt viktigt projekt och att få arbeta med riktade jämställdhetsinsatser för Sveriges äldre befolkning.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten på Enskede-Årsta-Vantör SDF

”Vi valde att bli en innovationsmiljö och testbädd för att hitta nya arbetssätt och lösningar för att förebygga undernäring hos äldre. Vi vill också bryta de strukturella stuprör som finns för att samarbeta bättre i frågor kring mat och måltider för äldre personers hälsa och välbefinnande. Vi hoppas att det kan leda en kraftsamling mot undernäring.”