Starkt partnerskap mot Nollvisionen


Vi har formerat ett starkt och handlingskraftigt partnerskap med livsmedelsföretag, teknikföretag, handel, kommuner, akademi och myndigheter. Tillsammans ska vi utarbeta strategier och lösningar för att förebygga undernäringen, samtidigt som vi sätter den äldre individen i centrum.


Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation och klusterorganisation. Vi strävar efter att vara den viktigaste aktören för samarbete mellan akademin, den privata och offentliga sektorn när det gäller komplexa frågor kopplat till livsmedel. Vi leder arbetet i Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Näringsliv

Compass Group, Orkla Foods Sverige, Findus och Bergendahls är privata företag inom livsmedelsnäringen, som säljer och utvecklar produkter och måltider anpassade för den äldres behov. Mathem.se levererar matkassar till de äldre. Cuviva utvecklar tekniska plattformar för att mäta den äldres hälsotillstånd.

Myndigheter

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen utvecklar policyer och riktlinjer kring måltider och den äldres välbefinnande som kommuner och regioner ska följa. De bidrar till att Nollvisionen får nationell spridning.

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar Nollvisionen mellan 2019 och 2024.

Kommuner

Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm är våra innovationsmiljöer där vi utvecklar och testar lösningar för att förebygga undernäring.

Akademi

Högskolan Kristianstad ansvarar för att ta fram utbildningsmaterial kring nutrition och bidrar med viktiga insikter, kunskap och nya forskningsrön.

Jämställdhet

Jämställd Utveckling Skåne säkerställer att kvinnor och män på ett jämställt sätt kan ta del av och ha inflytande över arbetet i Nollvisionen och få lika nytta av resultatet.


Några röster från partnerskapet

Ewa Hansson, Special Foods Sales Manager, Findus

“Vi har arbetat i över 40 år med att erbjuda och inspirera våra kunder till att skapa goda och näringsrika måltider för de äldre. För oss är det viktigt att vara med i utvecklingen för att skapa hållbara lösningar, som på sikt ger bättre förutsättningar för de äldre att må bra. Med all den breda kompetensen som finns inom partnerskapet i Nollvisionen känns det som det äntligen finns möjlighet att på riktigt göra skillnad och minska undernäringen hos den äldre målgruppen. Den förändringen vill vi på Findus med vår kompetens, utbud av produkter och inspiration till bra mat vara med och leda.”

Anna Schjølberg, Projektledare, Jämställd Utveckling Skåne

“Ojämställdhet är ett stort samhällsproblem idag, inte minst på hälsoområdet. I Nollvisionen har vi en hypotes kring att jämställdhets-problematik kan vara en bidragande faktor till undernäring hos äldre. Vi i Jämställd Utveckling Skåne fungerar som ett normkritiskt bollplank för alla aktiviteter och arbetar med att lyfta jämställdhetsperspektiv i så många delar av processen som möjligt. Vi är väldigt stolta över att vara del i ett så otroligt viktigt projekt och att få arbeta med riktade jämställdhetsinsatser för Sveriges äldre befolkning.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten på Enskede-Årsta-Vantör SDF

“Vi valde att bli en innovationsmiljö och testbädd för att hitta nya arbetssätt och lösningar för att förebygga undernäring hos äldre. Vi vill också bryta de strukturella stuprör som finns för att samarbeta bättre i frågor kring mat och måltider för äldre personers hälsa och välbefinnande. Vi hoppas att det kan leda en kraftsamling mot undernäring.”