Identifiera de som riskerar att bli undernärda


Samhället upptäcker ofta inte undernäringen tillräckligt tidigt, utan först när den äldre kommer i kontakt med vården eller den kommunala omsorgen.


Hypotes

Genom rätt och enkla verktyg och med en tydlig ansvarsfördelning så att man vet vart man ska vända sig, blir det lättare att agera på tecken av undernäring och att hitta de som riskerar att bli undernärda i tid.  

Problem

Det finns flera orsaker till att vi inte hittar de som riskerar att bli undernärda i tid. En anledning är missuppfattningen att det är normalt att gå ner i vikt när man är äldre, en annan är att det ofta saknas rutiner för att följa den äldres vikt och mående, och en tredje är att undernäring ofta kommer smygande. För de som har hemtjänst borde det vara lättare att förhindra undernäring, men endast 16 procent av de som är äldre än 65 år har hemtjänst eller annat stöd från samhället, och inom hemtjänsten har endast 40 procent rutiner för vad de ska göra om de upptäcker undernäring. Därför måste det finnas flera aktörer runt den äldre som kan upptäcka och agera på risk för undernäring.


Vad vi gjort

Vi har testat en app på särskilt boende i Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantör för hur man kan mäta äldres vikt, fråga om deras aptit och deras tankar och önskemål kring måltider. Frågorna besvarades tillsammans med de äldre i samband med projektet behovsanpassade matkassar som pågick under sex veckor.

Resultat

Vi såg att en teknisk lösning kan underlätta för dels den äldre som fyller i vikt och vad man har ätit under dagen men också för personal som får en sammanställd tydlig information om vad de äldre har ätit under dagen och hur mycket av dagens näringsbehov de har fått i sig. Personalen upplevde att detta förenklade deras arbete mycket. Exempelvis en äldre som inte åt så mycket av middagen kunde komplettera det med att ta ett mellanmål innan de gick och la sig. Personalen upplevde det som tryggt att bättre veta hur de äldre åt och därmed tidigare kunna sätta in åtgärder som motverkar undernäring.


Lärdomar

Vi lärde oss att det är viktigt att personalen får en ordentlig genomgång av appen, alla är inte lika datorvana. Även vikarier behöver lära sig tekniken, men detta kan vara svårt att hinna med. Det är också viktigt att tekniken är så enkel som möjligt, och att det blir en rutin att fylla i – så att man inte glömmer bort.

Nästa steg

I nästa steg ska vi utveckla och testa en rad tekniska lösningar för att motverka undernäring. Bland annat ska vi se hur olika digitala kommunikationssystem om den äldre kan sammankopplas och vi ska utveckla digitalt stöd för personal att kunna identifiera undernäring eller risk för undernäring samt följa upp aktiviteter för individer med undernäring. Vi ska också utveckla och testa motiverande system som kan uppmuntra den äldre att äta och påminna om måltider. och så ska vi utveckla och testa en enkät som äldre får besvara i samband med att de för första gången söker stöd från kommunen.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Fredrik Koffner