Sammanfattning från nätverksträff #7 – Tema: Motiverande samtal

Hur kan man hitta lust och nyfikenhet kring ätande?

Många gånger kan det vara svårt för personal inom äldreomsorgen att prata med äldre om vad de behöver äta för att undvika undernäring. Det är vanligt att brukare äter för lite men att prata om det på ett sätt som gör dem intresserad av att äta mer och leder till faktisk förändring är svårt. Det är här kunskap i motiverande samtal (MI) ger stöd. Ann-Sofie Eriksson inledde därför nätverksträffen med att presentera en kortfattad beskrivning av själva metoden Motiverande samtal, ett upplevelsebaserat lärande.

Därefter fick vi lyssna när Nollvisionens pilotkommun Enskede Årsta Vantör SDFs hemtjänstpersonal och biståndshandläggare berättade om deras erfarenheter av att ha gått en kurs i motiverande samtal. De lärde sig mer om kollegors arbetssituation i andra delar av organisationen och fick genom både utbildning och rollspel lära sig och träna på hur de ska kommunicera med brukare om mat och ätande för att de ska bli motiverade till att äta mer och bättre.

Anne-Sofie Eriksson, som genomförde kursen i Enskede Årsta Vantör, berättade om möjligheterna med MI och hur utbildningen genomförs. Ann-Sofie är förskollärare, auktoriserad socionom och utbildare i Motiverande samtal – MI. Hon är Medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers och har under många år använt sig av MI i sin praktiska utövning som socionom. Ann-Sofie har utbildat i MI sedan 2005, inom ett flertal olika verksamhetsområden, såsom hälso– och sjukvård, socialtjänst och inom förskolan.

http://www.convenire.se/

Enskede Årsta Vantör – Larose Masimango, Enhetschef Hemtjänst, och Carita Ferdinandsson, Leg. Dietist, berättade om hur de genomförde kursen och vilka resultat de fick. Efter genomgången kurs hade de avsatt tid för reflektion, diskussion och rollspel tillsammans i gruppen, för att befästa kunskapen och skapa bättre förutsättningar för att kunna och våga använda den i vardagen.

Rapporten från deras pilottest kommer att publiceras här senare i höst under fliken Kunskapsbank. Vi bjuder även in till ett webinarium kring kompetens och kunskap den 12 december, där vi kommer att få veta mer.

Några reflektioner från efterföljande gruppdiskussion

  • En av fällorna i motiverande samtal är att omsorgen och kunskapen om vad brukaren verkligen skulle behöva tar över och kommer ut som pekpinnar eller förslag som tyvärr kan göra att det egna lösningsfokuset eller nyfikenheten hos brukaren minskar – och med dem även förändringsbenägenheten.
  • Ju tryggare du är i metoden Motiverande samtal, desto lättare är det att implementera och använda strategierna – oavsett om du har 5 minuter på språng eller sitter i välstrukturerade möten.
  • Metoden och strategierna inom Motiverande samtal går att anpassa och använda i många olika situationer, yrkesroller och brukargrupper. Samtalet måste alltid anpassas till brukarens behov och förmågor samt själva situationen.
  • Förståelsen mellan olika yrkesgrupper och delar i vård-/omsorgskedjan är en oerhört viktig del av utbildning och implementering. Att till exempel biståndshandläggare och omsorgspersonal får ökad insikt och förståelse för varandras utmaningar och arbetssituation visade sig vara väldigt givande. Enskede, Årsta Vantör såg behovet och utvecklade en rollspelsmetod som finns att ta del av här -> Länk till bilagan i deras rapport.
  • Ramverket kring och uppföljningen av en utbildning och implementering av Motiverande samtal är A och O. Annars blir det bara en intressant utbildningsdag och därefter rinner effekterna för verksamheten ut i sanden. Men med tydlighet, uppföljning, reflektioner och en överenskommen projektplan syns effekterna, och kompetensen kommer brukare och verksamhet till del.
  • Att erbjuda både utbildningen i Motiverande samtal och ge personalen möjlighet att ha den typen av allians med brukare kanske till och med kan öka attraktionskraften i branschen, och på så sätt göra det enklare att rekrytera kompetent personal?
  • Tänk om det kunde sändas ett informativt och bra program på TV som faktiskt förmedlar goda idéer, inspirerar och hjälper äldre, anhöriga och omsorgspersonal vidare till sunda kostvanor!