En av fem innovationsmiljöer


Nollvisionen för undernäring hos äldre är en av fem innovationsmiljöer som får stöd från Vinnova under 5 år, inom programmet Visionsdriven hälsa. Här finansierar och stödjer Vinnova långsiktiga, visionära innovationsmiljöer som engagerar aktörer i hela samhället för att tillsammans göra skillnad för invånares hälsa.


Stora hälsoutmaningar adresseras

Det finns stora utmaningar inom hälsoområdet som drivs på av medicinska framsteg, digitalisering och demografiska förändringar. Dessutom finns ökade förväntningar från patienter och medborgare i frågor om tillgänglighet och inflytande. För att kunna öppna upp inlåsningar och förstärka möjligheter i dagens hälsosystem kommer ett strukturellt och systematiskt förändringsarbete behövas. På så sätt kan vi få till långsiktiga systemförändringar för en bättre hälsa.

Inom området Visionsdriven Hälsa, satsar Vinnova på fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta angelägna utmaningar. Vår Nollvision för undernäring hos äldre är en av dessa.

Innovationsmyndigheten Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Film från Vinnova med representanter från Nollvisionen för undernäring hos äldre om hur vi arbetat visionsdrivet, samt lärdomar och resultat från de två första åren.


De fem innovationsmiljöerna är:

1. Nollvision för undernäring hos äldre

Visionen är att ingen äldre i Sverige som bor hemma ska vara undernärd år 2030.


2. Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

Visionen för den här innovationsmiljön är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier. Avancerade terapiläkemedel (ATMP) är framtidens läkemedel som är baserade på gener, celler eller vävnader, vilket öppnar nya möjligheter att effektivare behandla och till och med bota sjukdomar.

LÄS MER


3. Innovationsmiljön Nollvision cancer

Innovationsmiljön Nollvision cancer ska vara en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att minska insjuknande i cancer, och transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

LÄS MER


4. Antibiotikasmart Sverige

Antibiotika är en förutsättning för vår hälsa och för en modern sjukvård. Antibiotikaresistens orsakar 33 000 dödsfall och 870 000 förlorade person-år i EU årligen. Denna komplexa hälsoutmaning kräver många typer av åtgärder och engagemang från alla delar av samhället. Med god kunskap och innovativa antibiotikasmarta lösningar och arbetssätt kan alla bidra till att verksamma antibiotika ska finnas tillgängligt för de som behöver det, även i framtiden.

LÄS MER


5. Informationsdriven vård

Innovationsmiljön och visionen ska bidra till att identifiera, stimulera, lyfta och skala upp lyckade exempel på innovativa AI-tillämpningar i hälso- och sjukvården, och skapa nationella samverkansstrukturer för att sprida AI-tillämpningar mellan vårdgivare.

LÄS MER