Om Nollvisionen


Vår vision är att ingen äldre i Sverige ska behöva bli undernärd 2030.


Alla har rätt till en hög livskvalitet

Sveriges befolkning blir allt äldre och en femtedel är snart över 65 år. En skrämmande hög andel av dessa är undernärda eller riskerar att bli det.

Undernäring kan vara plågsamt och få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Det finns studier som pekar på att fallolyckor och andra komplikationer är över tre gånger så förekommande hos undernärda. Minskad muskelstyrka, orkeslöshet, ökad sårbarhet mot infektioner och högre risk för bland annat liggsår är exempel på tillstånd som kan drabba en undernärd. Nedstämdhet, fördröjd sårläkning, nedsatt funktion av hjärta och förvirring är ytterligare några.

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som för övervikt. Varje år dör omkring tusen personer av undernäring och 70 000 skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor kostar samhället årligen över 11 miljarder. Det finns också studier som visar att en undernärd patient kostar ca 10 000 mer per vårddygn och att antalet vårddygn ökar med tre till fyra dagar för undernärda. Vilka faktiska ekonomiska konsekvenser undernäring får på samhällsnivå saknas emellertid, eftersom problemet är spritt över olika börsar och aktörer.

Problemet med undernäring bland äldre är komplext. För att nå nollvisionen måste vi få till en systemförändring driven av samarbete och med den äldre i fokus.

År 2030 vill vi att alla Sveriges kommuner och regioner, samt relevanta departement och myndigheter arbetar för att få bort undernäring hos äldre.

Arbete på flera plan

För att nå målet med Nollvisionen arbetar vi på två nivåer. Den ena handlar om att testa lösningar i ett antal piloter, kopplat till fem fokusområden. Piloterna genomförs i våra två innovationskommuner Kävlinge och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Här kan du läsa mer.

Den andra nivån handlar om att få till en långsiktig systemförändring, där olika aktörer i samhället agerar tillsammans för långsiktiga lösningar. För att åstadkomma detta jobbar vi bland annat med olika PR-verksamheter såsom möten med politiker, debattartiklar och påverkan på policyer och lagstiftning.

Vi värderar andras kompetenser och välkomnar nya lärdomar. Tillsammans med ett starkt partnerskap utarbetar vi strategier och lösningar som ska förebygga undernäring. Läs mer om partnerskapet här.


Fem fokusområden

År 2019 samlade vi hela ekosystemet runt den äldre. Utifrån deras tankar, idéer, erfarenheter och utmaningar kopplat till undernäring hos äldre identifierade vi fem fokusområden att jobba vidare med.

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring

Två innovationskommuner börjar

Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm är Nollvisionens innovationskommuner, där vi genomför och utvärderar piloter i en kommunal kontext. Resultaten härifrån är det meningen att andra kommuner ska kunna utgå från i sitt eget arbete för att förebygga undernäring hos äldre.

”Vi är glada att vara en del av Nollvisionens arbete – att Kävlinge kommun deltar som pilotkommun är en vinst för våra kommuninvånare, omsorgstagare och personal. Flera projekt har resulterat i fast verksamhet. Pilotkommunernas arbete är också en vinst för alla kommuner – i nätverket Nollundernäring hjälps vi alla åt att sprida verktyg för att arbeta gemensamt mot vår vision..”

Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare, Kävlinge

”Vi valde att bli testpilot för att hitta nya arbetssätt och digitala lösningar för motverka undernäring hos äldre. En utmaning som vi vill arbeta med är att identifiera olika aktörer som påverkar de äldre måltidssituation för att kunna skapa en gemensamma plattform för samverkan och kunskapsutbyte.

Långsiktigt vill vi bryta de strukturella stuprör som finns kring äldre personers hälsa och välbefinnande, där mat och måltider är en fundamental del.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten, EÅV

Nollvisionen för undernäring hos äldre finansieras av Vinnova.