Om Nollvisionen


För att få bort undernäring hos äldre behöver vi sätta den enskilde individen i centrum och organisera samhället utifrån den äldres behov. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på hur ni kan bidra till denna förändring i synsätt och tänk.


Vilka står bakom visionen?

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, kommuner, myndigheter, forskningsinstitutioner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att få bort undernäringen hos de äldre. Fokus är på de som bor i eget boende, eftersom vi vet att det är där undernäringen ofta uppstår och missas.

Nollvisionen drivs av Livsmedelsakademin och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, och pågår mellan 2019 och 2024. År 2030 vill vi ha nått visionen.

Ingen äldre ska behöva bli undernärd

Målet med Nollvisionen är att få fram arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna och vilja använda för att få bort undernäringen hos äldre.

År 2025 vill vi att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ska ha fått ett regeringsuppdrag att genomföra Nollvisionen, och att 72 kommuner och två regioner arbetar med Nollvisionen.

2030 vill vi att alla Sveriges kommuner och regioner, samt relevanta departement och myndigheter arbetar för att få bort undernäring hos äldre.


I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

Fredrik Koffner, medgrundare, Cuviva

Fem delmål

Våra insatser faller under våra fem delmål, som togs fram i förstudie ihop med hela ekosystemet runt den äldre.

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring

Två innovationskommuner börjar

Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm är Nollvisionens testbäddar, där piloter ska genomföras och utvärderas i en kommunal kontext. Det kommer ge oss möjlighet att snabbt peka på resultat i liten skala som verksamheterna kan ta vidare och skala upp. Slutresultatet ska bli en effektiv, skalbar och tillgänglig arbetsmodell med konkreta verktyg för alla Sveriges kommuner och regionger att kunna använda fritt.

“I Kävlinge kommun har vi infört olika aktiviteter i syfte att minska undernäringen, såsom vårt måltidsabonnemang och måltidsvän. Men vi inser att vi inte kan finna lösningen på hur vi ska utrota undernäringen hos äldre på egen hand och vi är oerhört tacksamma för möjligheten att få vara testbädd för Nollvisionen för undernäring. Vi hoppas se goda resultat av vår behovsanpassade heldygnskasse i projektet och vårt mål är att på sikt kunna erbjuda en sådan till seniorer i ordinärt boende i kommunen.”

Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare, Kävlinge

”Vi valde att bli testpilot för att hitta nya arbetssätt och digitala lösningar för motverka undernäring hos äldre. En utmaning som vi vill arbeta med är att identifiera olika aktörer som påverkar de äldre måltidssituation för att kunna skapa en gemensamma plattform för samverkan och kunskapsutbyte.

Långsiktigt vill vi bryta de strukturella stuprör som finns kring äldre personers hälsa och välbefinnande, där mat och måltider är en fundamental del.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten, EÅV

Individen i centrum

Äldre som bor hemma har ofta en mängd människor runt sig som på olika sätt kan ha ett inflytande på att han eller hon inte blir undernärd. Det kan handla om hemtjänstpersonal, anhöriga, sjukvårdspersonal och kommunala biståndshandläggare, men också tandläkare och andra som träffar den äldre och kan se tecken på undernäring. Vi kan lägga många beslutsfattare och organisationer till listan. Ofta har dessa ingen etablerad kontakt med varandra eller gemensamma handlingsplaner om undernäringen väl upptäcks.


Måltiden i centrum

Måltiden står i centrum för våra åtgärder. Måltiden skapar mening i livet, bidrar till social samvaro och spelar en viktig roll för tillfrisknande och läkning. Men måltiden måste anpassas utifrån den äldres situation och önskemål om vi ska kunna minska undernäringen.

Kunskapen om måltidens betydelse är låg hos många som arbetar med de äldre. Framför allt behöver mat och måltider bli en integrerad och prioriterad del av vård och omsorg, lagstiftningar och utbildningar. Dessutom sker många insatser kring måltiden ofta idag i stuprör och i projektform, vilket gör dem kortlivade.