Om Nollvisionen


För att få bort undernäring hos äldre behöver vi sätta den enskilde individen i centrum och organisera samhället utifrån den äldres behov. Redan nu finns det möjlighet att följa med på vår resa. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på hur!


Ingen äldre i Sverige ska vara undernärd år 2030

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, kommuner, myndigheter, forskningsinstitutioner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att få bort undernäringen hos de äldre. Fokus är på de som bor i eget boende, eftersom vi vet att det är där undernäringen ofta uppstår och missas.

Nollvisionen drivs av Livsmedelsakademin och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova, och pågår mellan 2019 och 2024. År 2030 vill vi ha nått visionen.

Målet är att få fram arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna och vilja använda för att få bort undernäringen hos äldre. År 2025 vill vi att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ska ha fått ett regeringsuppdrag att genomföra Nollvisionen, och att 72 kommuner och två regioner arbetar med Nollvisionen. 2030 vill vi att alla Sveriges kommuner och regioner, samt relevanta departement och myndigheter arbetar för att få bort undernäring hos äldre.


I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

Fredrik Koffner, medgrundare, Cuviva

Fem delmål

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre i risk för undernäring i ett tidigt skede.

Öka de äldres tillgång till behovsanpassade livsmedel och tjänster.

Minska ensamheten och skapa möjligheter för de äldre att äta tillsammans med andra.

Öka kunskapen om mat och måltid hos personal som arbetar med äldre, hos de äldre själva och deras anhöriga.

Räkna på vad vilka besparingar som kan göras om man arbetar förebyggande mot undernäring.

AKTUELLA PILOTPROJEKT


Två innovationskommuner börjar

Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm kommer under de första åren fungera som testbäddar där testpiloter ska genomföras och utvärderas. Det kommer ge oss möjlighet att snabbt peka på resultat i liten skala. Slutresultatet ska bli en effektiv, skalbar och tillgänglig arbetsmodell med konkreta verktyg för alla Sveriges kommuner och landsting att kunna implementera.

“I Kävlinge kommun har vi infört olika aktiviteter i syfte att minska undernäringen, såsom vårt måltidsabonnemang och måltidsvän. Men vi inser att vi inte kan finna lösningen på hur vi ska utrota undernäringen hos äldre på egen hand och vi är oerhört tacksamma för möjligheten att få vara testbädd för Nollvisionen för undernäring. Vi hoppas se goda resultat av vår behovsanpassade heldygnskasse i projektet och vårt mål är att på sikt kunna erbjuda en sådan till seniorer i ordinärt boende i kommunen.”

Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare, Kävlinge

”Vi valde att bli testpilot för att hitta nya arbetssätt och digitala lösningar för motverka undernäring hos äldre. En utmaning som vi vill arbeta med är att identifiera olika aktörer som påverkar de äldre måltidssituation för att kunna skapa en gemensamma plattform för samverkan och kunskapsutbyte.

Långsiktigt vill vi bryta de strukturella stuprör som finns kring äldre personers hälsa och välbefinnande, där mat och måltider är en fundamental del.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten, EÅV

Ekosystemkartan vi ritat upp visar beslutspunkter i hela samhället kring äldres mat och måltidssituation.

Utgå från den äldre

Äldre som bor hemma har ofta en mängd människor runt sig som på olika sätt kan ha ett inflytande på att han eller hon inte blir undernärd. Det kan handla om hemtjänstpersonal, anhöriga, sjukvårdspersonal och kommunala biståndshandläggare, men också tandläkare och andra som träffar den äldre och kan se tecken på undernäring. Vi kan lägga många beslutsfattare och organisationer till listan. Ofta har dessa ingen kontakt med varandra och de följer inte upp den äldres hälsotillstånd tillsammans. Detta gör att en person kan bli undernärd utan att någon reagerar.

Vi samlar hela systemet runt den äldre och tillsammans utvecklar vi nya arbetssätt och lösningar för att få bort undernäring. Dessa testar vi i piloter, med utgångspunkt i våra två innovationsmiljöer Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Resultaten samlas i en arbetsmodell som kan spridas över hela Sverige.


Måltiden i centrum

Måltiden står i centrum för våra åtgärder. Måltiden skapar mening i livet, bidrar till social samvaro och spelar en viktig roll för tillfrisknande och läkning.

Men måltiden måste anpassas utifrån den äldres situation och önskemål om vi ska kunna minska undernäringen.

Kunskapen om måltidens betydelse är låg hos många som arbetar med de äldre. Framför allt behöver mat och måltider bli en integrerad och prioriterad del av vård och omsorg, och kunskapen kring undernäring och matens betydelse inom vård- och omsorgens yrkesgrupper behöver öka. Dessutom sker de insatser som görs kring måltiden ofta idag i stuprör och i projektform, vilket gör dem kortlivade.