Om undernäring bland äldre


I dagsläget är cirka 20 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Vi blir dessutom äldre och lever längre i det egna hemmet, vilket kommer sätta ökad press på framtidens vård och omsorg. Enbart en bråkdel har hemtjänst, hemsjukvård, bor på korttids- eller särskilt boende. Därför är undernäringen ofta osynlig.


Vem blir undernärd?

Människor över 65 år står för hela över 50 procent av alla vårdtillfällen i Sverige[1]. Risken att drabbas av nutritionsrelaterade problem som undernäring ökar med stigande ålder[4] och vi vet att förekomsten av undernäring bland äldre är hög [5]. Sannolikt är det också i de egna hemmen där risken för undernäring är som störst [6]. Det saknas dock heltäckande och entydig statistik som visar på hur utbredd undernäringen i Sverige är idag.

Data från kvalitetsregistret Senior Alert har tidigare vittnat om att hela 60 procent av dem inom Sveriges äldreomsorgen är undernärda eller riskerar att bli det.

Men under 2019 rapporterades det endast in 8 040 riskbedömningar av hemmaboende äldre till Senior Alert[7]. Antalet äldre inrapporterade riskbedömningar till Senior Alert från särskilt boende var 67 510 st.

Vidare är det enligt Socialstyrelsen endast 62 procent av enheterna inom hemtjänsten som har en rutin för hur personalen ska agera vid misstanke om fel- eller undernäring, och detta är en minskning med 8 procent sedan 2016 [8].


”Vi kan se att det finns ett stort mörkertal av hur många som är i riskzonen för undernäring, och att risken är stor att vi inte hittar dessa i tid, framförallt i de egna hemmen.”

— Martina Avasoo Barte, projektledare Nollvisionen

Undernäringens följder

Undernäringen leder i sin tur till stort personligt lidande och stora samhällskostnader som faktiskt hade kunnat undvikas, då vi vet att undernäringen bland äldre går att förebygga!

Följden av undernäring hos äldre är bland annat försvårat tillfrisknandet vid sjukdom, och att det kan ge upphov till vårdskador som fallolyckor, trycksår och försämrad munhälsa. Undernärda äldre individer besöker vården oftare än välnärda äldre, och de har dessutom längre vårdtider med högre risk för komplikationer och dödlighet [9].


Vad kostar undernäringen?

Det saknas idag aktuella beräkningar för samhällets totala kostnader för undernäringen bland äldre i Sverige. År 2001 uppskattade Socialstyrelsen en sammanlagd besparingspotential inom sjukvården på mellan 0,5–1 miljard kronor per år [10]. Denna beräkning sägs dock vara försiktig och inkluderar t.ex. inte alls äldreomsorgen och dessutom har den nu några år på nacken. Sannolikt är denna siffran mångdubbelt högre idag, vilket även jämförelser med andra länders kostnadsberäkningar tyder på.


Källor

Ingress: Vård och omsorg för äldre, Socialstyrelsen 2019, Statistiska Centralbyrån, samt Socialstyrelsen.se

[4] Bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket

[5] Wendin & Blucher, Mat och åldrande, 2018

[6] Det undernärda Sverige

[7] Socialstyrelsens Lägesrapport 2020

[8] Socialstyrelsens Lägesrapport 2020

[9] Abizanda, P, Sinclair, A, Barcons, N, Lizan, L, Rodriguez-Manas, L. Costs of Malnutrition in Institutionalized and Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review. J Am Med Dir Assoc. 2016; 17(1):17-23.

[10] Socialstyrelsen,  Näringsproblem i vård och omsorg, 2001