Kulturstudenter ska bidra med ny kunskap om äldres egen syn på åldrande och mat

Under våren ska fem studenter som studerar masterprogrammet Master in Applied Cultural Analysis på Lunds Universitet bidra till mer kunskap om hur äldre själva ser på sin måltidssituation. I arbetet inom Nollvisionen för undernäring hos äldre är det viktigt att sätta individen i centrum, och därför vill vi ta reda på så mycket som möjligt om de äldre själva upplever det. Anna Schjølberg som är projektledare på ideella organisationen Jämställd Utveckling Skåne (JUS) är handledare för studenterna. Anna är expert på jämställdhet, och i partnerskapet för Nollvisionen bidrar hon med kunskap om jämställdhetsaspekter för att så många personer som möjligt ska ha nytta av lösningarna. För studenterna agerar hon stöd och bollplank, men kommer också se till att vi tar med den nya kunskapen som studenterna bidrar med in i Nollvisionens arbete framåt. 

Under våren arbetar studenterna med att kartlägga, intervjua och ta fram ett underlag för en enkät om åldrande och mat. Det som gör deras metod speciell är att programmet som studenterna går har ett annorlunda upplägg där studenterna kommer från olika bakgrund och länder. De har tidigare studerat olika program och inriktningar, och kan därför bidra med insikter som kompletterar varandra i analysen av den information som de får fram. 

Vi passade på att ställa några frågor till Anna om studenternas arbete. 

Anna Schjølberg, jämställdhetsexpert

Vad handlar kulturanalys om?

– Kulturanalys handlar om kulturella fenomen, eller med andra ord – att titta på och analysera nyanser i vardagen. I detta sammanhang kommer studenterna titta på äldre inte bara som en grupp, utan från ett intersektionellt perspektiv – alltså exempelvis utifrån kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Det är viktigt att inte se äldre som en grupp där alla har samma behov, utan se individens egna förutsättningar. När det gäller undernäring har vi exempelvis sett att olika utbildningsnivå ger olika hög risk för undernäring, där en högre utbildning minskar risken.

 Vad kommer studenterna göra och vad ska deras arbete bidra med?

– Studenterna kommer dels att kartlägga forskning, men också göra intervjuer med äldre personer. De kommer ställa frågor kring ålder, åldrande, mående och ätande bland annat. Vi hoppas att deras arbete ska kunna ge nya insikter och perspektiv på undernäring hos äldre i Sverige. Det blir en förstudie för att kunna skapa en enkät med relevanta och viktiga frågor kring åldrande och mat som ska skickas ut till ett stort antal äldre personer. Med den kunskap som vi får från svaren i enkäten kommer vi att kunna göra bättre och mer inkluderande insatser inom Nollvisionen för undernäring hos äldre.   

Studenternas arbete sker inom Innovationspilot 2: Behovsanpassade matkassar för hela dygnet. Vi räknar med att kunna ha ett resultat från enkäten under hösten, och kan ta med den nya kunskapen in i de pilotprojekt och insatser som görs under 2022 och framåt.

Intervjuer ska ge en djupare förståelse för vilka faktorer som har betydelse för äldres ätande.