Måltidstjänst vid hemkomst från sjukhusvistelse

För att underlätta vid hemkomst från sjukhus har Kävlinge kommun genomfört en pilot där färdiglagade kylda maträtter har levererats hem.

Efter långvarig sjukdom är det extra viktigt att äta rätt för att återhämta sig och täcka behovet av protein, näring och energi. För att underlätta återhämtning och förenkla vardagen när man kommer hem från sjukhus, har Kävlinge kommun genomfört en pilot där färdiglagade kylda maträtter har levererats hem till dörren. Piloten var så framgångsrik att den nu ingår i den fasta verksamheten.


Lösningen

Hemtagningsteamet skickade information om erbjudandet till sjukhuset så att patienterna kunde beställa maten redan där. De fick också en ny möjlighet när de kommit hem.

Det krävs inget biståndsbeslut för att få erbjudandet, men vill man fortsätta efter tre veckor behövs ett sådant.

Måltiderna tillagades i kommunens eget kök, med fokus på husmanskost. Genom att maten kyldes ner snabbt förlängdes hållbarheten och smak och näringsämnen bibehölls. Måltiderna levererades till hemmet och kunde därefter värmas när man
så önskade.


Lärdomar


• Alla relevanta enheter och funktioner som deltog hade snabba kommunikationsvägar till varandra. Detta var viktigt.
• Många av de som tackade nej till erbjudandet gjorde det för att partnern inte fick samma erbjudande. Under projektets gång beslutade kommunen därför att även anhöriga skulle kunna beställa måltider.
• Avsatt tid är en förutsättning för att hemtagningsteamets personal ska kunna genomföra en bra leverans av måltider
• Att maten tillagas, packas och kyls ner i kommunens egen regi gjorde att man snabbt kunde göra förändringar.
• Fler än de över 65 år var i behov av måltiderna. Därför tog man bort åldersgränsen för erbjudandet, behovet fick styra.
• Samarbetet med kökspersonalen och deras förutsättningar var viktigt.
• Det är inte farligt att misslyckas – tvärtom! Våga göra om efter hand!

De viktigaste vinsterna

• Måltidstjänsten innebar en enklare vardag för de som kom hem efter en sjukhusvistelse.
• Anhöriga och personal kände sig tryggare i att omsorgstagarna fick tillgång till näringsrik mat.
• Några av de äldre som deltog i piloten fick ökad aptit.
• Kökets matsvinn minskade eftersom man ibland kunde erbjuda måltider som var packade för andra, som avbokades i sista minuten.
• Tidigare var man beroende av om de äldre hade mat hemma, annars fick hemtagningsteamet åka och handla. Detta tog tid och kunde orsaka problem med betalning i affären.
• Detta kostade inte mer för kommunen eftersom tjänsten genom fördes i egen regi.

Framgångsfaktorer

• Att ha en tydlig ansvarsfördelning. Kävlinges politiker ger långsiktiga direktiv, medan verksamheterna tar fram vad och hur det ska genomföras.
• Ledningssamarbete mellan olika sektorer i kommunen har varit avgörande för flexibilitet och snabba beslut.
• Att driva utveckling via pilotprojekt skapar möjlighet för att dra lärdomar och göra snabba förändringar under vägen.
• Att anhöriga också får beställa mat, så att man kan äta tillsammans och att partnern avhjälps så mycket som möjligt.
• Att ha transporterna i egen regi.
• Att vara öppen för dialog och lyssna in alla led för att fånga upp problem och utvärdera.

Bestående resultat

• Måltidstjänst i hemtagningsteamet ingår numera i den fasta verksamheten.
• Hemtagningsteamet har fått avsatt tid i sina scheman för måltidstjänsten.
• Hemtagningsteamet upplever att det känns bra och tryggt att kunna erbjuda måltidslösningen.

Här kan du se texten som en pdf.