Remissvar till nya äldreomsorgslagen

För att stärka och stödja äldreomsorgen har Socialstyrelsen publicerat en utredning (SOU 2022:41) med förslag till en ny särskild äldreomsorgslag. I förslaget står bland annat äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv, vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. Den nya lagen syftar också till att stärka samarbetet mellan kommuner och regioner, samt att stärka och förtydliga kompetenskraven i kommunerna.

Livsmedelsakademin har i sin roll som koordinator för Nollvisionen för undernäring hos äldre blivit utsedd som remissinstans för den nya lagen och vi har nyligen skickat in ett remissvar till Socialstyrelsen.

Vår hållning är att huvuddragen i lagförslaget är bra och kommer att tydliggöra ansvaret och stärka jämlikheten. Bland förbättringspotentialerna ser vi att mat och måltid behöver stärkas för att ambitionen att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga ska gå att uppnå. Vårt remissvar är formulerat kring följande tre huvudpunkter:

1. Mat och måltid måste tydligare definieras som en central del av omsorgen. Mat kan inte ses som enbart en serviceinsats, utan hela måltiden måste inkluderas i den personliga omsorgen för att fler ska få i sig tillräckligt med näring och därigenom undvika undernäring.

2. Alla kommuner måste ha tillgång till dietist. Nutrition är en viktig del av rehabilitering och därför måste även dietister kunna vara kvalitetsansvariga för rehabilitering, på samma sätt som arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

3. Måltiden kan användas till så mycket mer än bara näringsintag. Rätt organiserad kan måltiden till exempel utgöra ett tillfälle till social kontakt, ge möjlighet att stärka sina förmågor och stimulera alla sinnen. På så sätt kan måltiden bidra till livskvalitet, inte bara förhindra undernäring.

Här hittar du vårt och alla andras remissvar