Nätverksträff 12 – Tema: Samverkan mellan kommun och region – 21 mars 2024

Lisbeth Löpare Johansson är Samordnare för Nära vård på SKR. Hon berättade om omställningen till Nära vård, att målet är att skapa en mer personcentrerad, proaktiv, sammanhållen och samskapad hälso- och sjukvård och omsorg.

 • Vi måste arbeta tillsammans med personen i centrum, inte med uppdelad vård för olika symptom.
 • Det är ett komplext system där individer har insatser från både kommun och region, de lyder under olika lagstiftning men måste ändå kunna samarbeta för individens bästa.
 • Nära vård handlar om att jobba i mellanrummen, vad kan jag göra för att det ska bli bättre för den äldre enskilda?
 • Primärvården är navet i omställningen till Nära vård.
 • Ett exempel på Nära vård är äldremottagningar där man möter äldre proaktivt, för att arbeta mot undernäring är det viktigt med dietister.
 • Ett annat exempel är mobila team – mycket av det administrativa försvinner när man börjar jobba ihop i team, man behöver inte hitta och tyda journaler fram och tillbaka för man jobbar multiprofessionellt.
 • Man jobbar också med något som heter patientkontrakt – min dokumenterade överenskommelse, så att alla involverade vet vilka beslut som finns. Ett projekt där 18 av 21 regioner är med redan från start och 8 regioner gör det ihop med kommunen.

Louise Palmqvist Liljehov är Leg Sjuksköterska på Näsby Vårdcentral.  Hon gav en bild av hur en äldrevårdsmottagning och samverkan med SÄBO kan se ut från primärvårdens perspektiv. Hur de arbetar för att nå våra sköra äldre och andra utsatta personer i sitt upptagningsområde.

 • På Näsby Vårdcentral har de en äldrevårdsmottagning som är bemannad 8-15 varje dag.
 • De följer upp patienter senast tre dygn efter utskrivning från sjukhus.
 • De har telefonkontakt direkt med biståndshandläggare, de ringer varandra från båda håll.
 • Mötesplatser för äldre finns på olika ställen i kommunen, kommunen driver dem för att minska ofrivillig ensamhet, där gör de besök och informerar om vårdcentralen ibland och berättar vad de erbjuder.
 • På SÄBO har de rond på boende 1 dag i veckan, de jobbar också med SIP på samtliga boende.
 • Tolk – det är inte lyx utan en rättighet att bli förstådd på det språket man pratar, de har en tvåspråkig tolk på plats på VC.
 • De har även en väntrumsvärd som pratar arabiska som lotsar folk rätt och som kan förklara och berätta.
 • De är också med i ett initiativ som heter Senior Sport School, ihop med Rf Sisu och kommunen. Där får man prova fysisk aktivitet varvat med andra aktiviteter som  föreläsningar och matlagning.

Lis Palm är FoU-strateg på Fyrbodals kommunalförbund. Hon pratade om nutritionssamarbete för både kommuner och Västra Götalandsregionen med fokus sköra äldre.

 • Västra Götaland är en stor region där de har fyra kommunalförbund och totalt 14 kommuner.
 • De jobbar med omställning till Nära vård, men förutom vård jobbar de även med Nära mat! Ett viktigt fokus i hälsofrämjande arbete. I omställningen till Nära vård får man inte glömma bort kost och måltidsverksamhet. 
 • Nära mat – arbetet måste vara kunskapsbaserat, det finns mycket som inte är kunskapsbaserat gällande näring, kost och dieter vilket inte är bra. Det är viktigt att personal har rätt kunskap.
 • Maten måste också vara personcentrerad som vården, man bör inte utgå från att alla ska äta samma mat på samma tid, utan istället utgå från individernas behov.
 • De arbetar också med patientsäkerhet, informationsöverföring, hur säker är planeringen kring undernäring? Hur säkerställer man uppföljning mellan sjukhus och hemmet? Här krävs samarbete.
 • Tandvården och logopeder måste också med i omställningen till Nära mat.
 • Lis driver FoU-caféer för samverkan mellan kommunal och regional FoU (Forskning och utbildning) med olika teman
 • Caféerna görs nu digitala och de uppmuntrar att man ska ta del av det i grupp kommunvis, hon hoppas på effekter på samverkan.
 • Lis tipsar också om de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, de verkar på länsnivå för samverkan och utveckling. De är utformade efter förutsättningar och behov i respektive län/kommunalförbund eller motsvarande, här kan du läsa mer om det.

Vill du också vara med i nätverket Noll undernäring? Anmäl dig kostnadsfritt här och få inbjudningar till alla framtida träffar.