Tidig identifiering

I Kävlinge kommun har de arbetat med tidig identifiering av risk för undernäring hos personer i ordinärt boende med hemtjänst.


Problemet med undernäring börjar ofta i det egna hemmet, i det så kallade ordinära boendet. Hemtjänstpersonal i Kävlinge kommun upplever att då de uppmanar omsorgstagare att ta kontakt med primärvården, efter att ha sett tecken på undernäring, så är det väldigt sällan som detta faktiskt sker. Kan riskbedömning av omsorgstagare med hemtjänst men utan sjukvårdsinsatser, öka chanserna för möjlighet till tidigare insatser för att motverka undernäring? Kan riktad information om måltider och hälsa om vad som erbjuds i kommunen till dem personalen möter tidigt, leda till reflektion om den egna situationen och eventuell ansökan om hjälp?


Lösningen


En mall med riskbedömningsfrågor togs fram till hemtjänstpersonalen. Möjligheter till direktkontakt skapades mellan hemtjänstpersonal och personal på äldremottagningen, när omsorgstagaren som bedömts vara i riskzonen för undernäring gett sitt samtycke. Målet var att fler skulle kunna få hjälp i ett tidigare skede.


All personal i hemtjänstområdet fick information om piloten och gick gemensamt Socialstyrelsens webutbildning ”Ett näringsrikt samarbete”. Personal både i hemtjänsten och personal som möter våra medborgare i tidiga möten, fick information att dela ut, för att öka möjligheten för tidigare insatser.

Lärdomar

• Att utvärdera och göra om är viktigt – riskbedömningsfrågorna måste vara lätta att använda och vara anpassade till boende i det egna hemmet.
• Samarbete mellan olika aktörer kan ta tid.

De viktigaste vinsterna

• Att personal reflekterat mer kring måltider och hälsa under projektet.
• Att projektet ökat samarbetet mellan kommun och region.
• Att projektet ökat intresset inom målgruppen.
• Att utdelning av information om vad kommunen kan erbjuda om måltider och hälsa troligtvis ledde till att fler ansökte om Måltidstjänst och Måltidsvän.

Framgångsfaktorer

• Att ha en tydlig ansvarsfördelning. Kävlinges politiker ger långsiktiga direktiv, medan tjänstemännen har förtroende att genomföra projekten.
• Att driva utveckling via pilotprojekt skapar möjlighet för att dra lärdomar och göra snabba förändringar under vägen.
• Att vara öppen för dialog och lyssna in alla led för att fånga upp problem och utvärdera.

Här kan du se texten som en pdf.