Ett näringsrikt samarbete för tidig identifiering

Att tidigt identifiera personer som riskerar att bli undernärda är ett av Nollvisionens fokusområden. Ju tidigare vi kan identifiera riskpersoner och hindra undernäring från att utvecklas, desto större möjligheter att bibehålla en god självständighet och livskvalitet. Båda våra pilotkommuner har därför utvecklat nya sätt att ta sig an detta, och vid ett webinarium berättade de båda om sina erfarenheter och lärdomar.

Båda kommunerna har utgått ifrån Socialstyrelsens webutbildning Ett näringsrikt samarbete för att involvera och skapa engagemang kring frågan både internt och i samarbete med primärvården. Båda kommunerna har också insett att hemtjänstpersonalen, som känner sina omsorgstagare väl, behöver involveras i arbetet. De arbetade därför fram nya rutiner för riskbedömning, som hemtjänstpersonalen kunde använda i sina möten med omsorgstagarna.

I Kävlinge skapades en rutin där hemtjänstpersonalen kunde ta direktkontakt med vårdcentralens äldremottagning. I Enskede-Årsta-Vantör gick riskbedömningarna vidare till regionens dietister för vidare bedömning och eventuell åtgärd, med tanken att utveckla ett mer nära samarbete dem emellan.

Några av lärdomarna från dessa pilottester är:

  • Att utvärdera och göra om är viktigt – riskbedömningsfrågorna måste vara lätta att använda och vara anpassade till boende i det egna hemmet.
  • Samarbete mellan olika aktörer kan ta tid. Fysiska möten kan lösa många knutar.
  • Mat är viktigt för livskvaliteten och är därför en viktig del av omsorgen.
  • Alla som arbetar runt den äldre behöver kunskap om mat, måltid och om undernäringsproblematiken.
  • Se de äldre som individer som kan vara en del av lösningen!

Kika gärna på de inspelade presentationerna som du hittar här!